• Tatry Wysokie
  • Tatry Zachodnie
  • Tatry Słowackie

Regulamin

§ 1. Wstęp

Przedmiotem niniejszego regulaminu jest uregulowanie zasad funkcjonowania i korzystania z portalu naTatry.pl oraz zamieszczania na nim reklam. Regulamin określa prawa i obowiązki Gości Serwisu, prawa i obowiązki Administratora i Redaktora, zasady odpowiedzialności Administratora i Redaktora, a także postępowanie reklamacyjne.

§ 2. Definicje

a) Administrator – włałciciel serwisu naTatry.pl a zarazem Usługodawca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Jest nim osoba fizyczna wskazana imieniem, nazwiskiem i adresem w dziale „Kontakt”.

b) Redaktor – osoba fizyczna mająca prawo do publikowania artykułów, aktualizowania strony, działania na zewnątrz w imieniu i na rachunek naTatry.pl, która zobowiązana jest do wykonywania poleceń Administratora.

c) Gość – każda osoba korzystająca z funkcjonalności Serwisu.

d) Serwis - strony i inne narzędzia internetowe udostępniane za pomocą Internetu pod adresem: http://natatry.pl/.

e) Obiekt - obiekt noclegowy prezentowany w dziale „Noclegi” albo obiekt gastronomiczny lub imprezowy prezentowany w dziale „Gdzie zjeść” w serwisie internetowym naTatry.pl.

f) Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu

§ 3. Postanowienia ogólne

1. Gość obowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem, przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, zwyczajami przyjętymi w Internecie (netykieta) oraz dobrymi obyczajami.

2. Gość przyjmuje do wiadomości, że posiada wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane w Serwisie materiały, takie jak artykuły, komentarze, relacje z wypraw czy zdjęcia. Za wszelkie szkody wynikające z prezentowanych treści odpowiada ich autor. Właściciel naTatry.pl nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane przez Gości materiały i treści.

3. Gosć oświadcza, że posiada pełne prawa do publikacji materiałów i ponosi za nie pełną odpowiedzialność.

4. Gość zobowiązuje się nie zamieszczać na stronach naTatry.pl zdjęć i treści, do których prawa autorskie posiadają osoby trzecie.

5. Zakazane jest publikowanie w Serwisie materiałów niezgodnych z polskim prawem.

6. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.

7. Administrator w sposób dowolny może zmieniać wszelkie publikacje Redaktora oraz może odmówić zgody na aktualizację strony przez niego.

8. Działanie Redaktora na zewnątrz w imieniu i na rachunek naTatry.pl podlega uzgodnieniu z Administratorem.

9. Administrator i Redaktor zastrzegają sobie prawo do:

a) cech użytkowych i możliwości Serwisu;

b) okresowego wyłączenia Serwisu bez uprzedniego powiadomienia;

c) usunięcia z ważnych powodów całej zawartości serwerów Serwisu lub całkowitego zaprzestania świadczenia usług, wymagane uprzednie powiadomienie na stronach Serwisu.

§ 4. Publikacja materiałów

1. Gość, zamieszczając jakikolwiek materiał na naTatry.pl, oświadcza, że posiada do niego pełne prawa autorskie.

2. Administrator i Redaktor mają prawo do odmowy publikacji artykułu, relacji z wyprawy i innych materiałów pochodzących od Gościa, których treść narusza zasady netykiety lub zawiera treści reklamowe czy niezwiązane z tematyką Serwisu.

3. Administrator i Redaktor mają prawo do usunięcia komentarza, którego treść narusza zasady netykiety lub zawiera treści reklamowe.

4. Zgłaszając materiał do publikacji, Gość wyraża zgodę na dodanie do tekstu publikacji plików graficznych.

5. Materiały zgłaszane przez Gościa publikowane są pod „Nickiem” lub imieniem i nazwiskiem podanym przez Gościa.

6. Artykuły i relacje z wypraw można zgłaszać na dwa sposoby:

a) korzystając z formularza na stronie pod adresem: http://natatry.pl/wyprawy/wyprawy;

b) przesyłając materiał pocztą elektroniczną na jeden z adresów wskazanych dziale „Kontakt”.

7. W każdej chwili Gość może zażądać usunięcia materiału ze stron Serwisu.

§ 5. Korzystanie z Serwisu

1. Korzystanie z serwisu jest dobrowolne i bezpłatne.

2. Korzystanie z naTatry.pl oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

3. Zabrania się publikowania treści niezgodnych z polskim prawem.

4. Komentarze są publikowane automatycznie.

5. Do pełnego oraz prawidłowego korzystania z usług niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, z włączona obsługą plików ‘cookies’: Internet Explorer 9.0, Chrome 25, Mozilla Firefox 20 lub ich nowsze wersje).

§ 6. Reklama

1. NaTatry.pl umożliwia zamieszczenie treści reklamowych wszelkim podmiotom, w szczególności tym, którzy chcą zareklamować obiekty.

2. Reklama może być płatna albo bezpłatna.

3. Wszelkie dochody z reklamy w całości przeznaczane są na utrzymanie i rozwój Serwisu. NaTatry.pl nie prowadzi działalności zarobkowej skierowanej na osiągnięcie zysku.

4. Szczegóły oferty reklamowej naTatry.pl i cennik dostępne są na stronach: http://natatry.pl/noclegi/ (dla obiektów noclegowych), http://natatry.pl/gastronomia (dla obiektów gastronomicznych lub imprezowych) oraz http://natatry.pl/reklamy (dla innych reklam).

5. Artykuły reklamowe mogą zostać dostarczone przez Reklamodawcę lub ich wykonanie można zlecić Administratorowi.

6. NaTatry.pl zobowiązuje się do emisji reklamy przez okres czasu wynikający z zawartej z Reklamodawcą umowy.

7. W każdej chwili Reklamodawca może za pośrednictwem poczty elektronicznej wnieść o zmianę opisu usługi, obiektu lub innego przedmiotu reklamy, a Administrator lub Redaktor obowiązani są niezwłocznie zmienić w/w opis zgodnie z wnioskiem Reklamodawcy, o ile nowy opis nie jest sprzeczny z polskim prawem i Regulaminem oraz nie narusza zasad netykiety.

§ 7. O odpowiedzialności

1. Administrator i Redaktor nie ponoszą odpowiedzialności za treści publikowane w Serwisie pochodzące od Gości.

2. Administrator i Redaktor nie ponoszą odpowiedzialności za działania innych osób.

3. Administrator i Redaktor nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku skierowania do nich przez inne osoby roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć lub innych materiałów albo osobistego wizerunku tych osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Gość, który opublikował w/w zdjęcie lub inne materiały albo wizerunek innej osoby.

4. Administrator i Redaktor zobowiązują się do natychmiastowego usunięcia treści niezgodnych z polskim prawem lub treści, które naruszają prawa autorskie osób trzecich. Naruszanie tychże praw należy udowodnić przedstawiając swoje prawa do spornej treści.

5. Administrator i Redaktor nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania Serwisu ze względów technicznych.

§ 8. Postępowanie reklamacyjne

1. Gość ma prawo do składania reklamacji w zakresie usług świadczonych przez Administratora w ramach Serwisu.

2. Podmiotem uprawnionym do rozpatrywania reklamacji jest Administrator.

3. Reklamacje powinny być przesyłane na adres znajdujący się w dziale „Kontakt” w formie pisemnej lub elektronicznej.

4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora w ciągu 12 dni od ich otrzymania. Decyzja Administratora dotycząca reklamacji będzie przekazywana Gościowi na adres e-mail wskazany w reklamacji.

§ 9. Zawarcie i rozwiązanie umowy

1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje przez Gościa zawarta z momentem wejścia na stronę URL Serwisu.

2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu z chwilą opuszczenia przez Gościa Serwisu. Jednakże wtedy, gdy Gość zamieścił w Serwisie jakikolwiek materiał, w szczególności dodał artykuł, wyprawę, komentarz lub zamieścił reklamę lub wniósł o jej zamieszczenie, umowa ulega rozwiązaniu dopiero z chwilą usunięcia materiału Gościa z Serwisu. Administrator zachowuje prawo wcześniejszego rozwiązania umowy.

Ostatnie komentarze

Ostrzeżenia